ХГ „Владимир Димитров – Майстора” Кюстендил, в съответствие със Заповед № 54/ 31.03.2016 г. на Директора на Галерията, обявява конкурс за свободна длъжност „Ел. Техник – общ работник”– 1 щатна бройка.

 

Кратко описание на длъжността Ел. Техник общ работник:

Отговаря за нормалното функциониране на електрическите инсталации, както и за извършването на всички видове ремонтни дейности, свързани с тях; контролира работата и изправността на противопожарните съоръжения, табла и климатична инсталация; поддържа сградния фонд и прилежащите пространства; участва в подготовката на изложби с останалите служители на Галерията, както и в други дейности, свързани с проявите на културната институция.

Основни изисквания:

 1. Образование – средно или средно-специално.
 2. Познания в областта на електротехниката.
 3. Познания в областта на строителството, дърводелството и ремонтните дейности.
 4. Умения за работа в екип, инициативност и комуникативност.

Пълният текст на длъжностната характеристика е на разположение в ХГ „Владимир Димитров – Майстора” (ул. „Патриарх Евтимий” № 20), служба „Деловодство”.

С предимство ще бъдат кандидатите с отношение към изобразителното изкуство и култура.

Начин на провеждане на конкурса:

 • I-ви етап – разглеждане на постъпилите заявления;
 • II-ри етап – интервю с допуснатите кандидати, преминали през първия етап, проверка на познанията относно изискванията, включени в длъжностната характеристика;
 • III-ти етап – събеседване само с успешно преминалия първите два етапа кандидат.

Необходими документи:

 • заявление за участие в конкурса;
 • автобиография;
 • копие от личен идентификационен документ за самоличност (лична карта);
 • копие от диплома за завършена степен на образование;
 • копие от документи, удостоверяващи професионалния опит и продължителността на трудовия стаж;
 • свидетелство за съдимост с посочена длъжност в оригинал;
 • медицинско свидетелство в оригинал;
 • шофьорска книжка, кат. B;
 • други свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификация и умения за обявената длъжност;
 • 2 бр. препоръки от предишни работодатели, заверени с подпис и печат.

Формуляри от заявлението могат да бъдат получени в сградата на Галерията.

Място за подаване на документи:

Документите могат да бъдат представени лично или чрез пълномощник в сградата на ХГ – Кюстендил (от понеделник до петък, от 09.00 ч. до 17.00 ч.).

Срок на подаване на документите до 15 април 2016 г.

     Датата на събеседване и списъците с допуснати и недопуснати кандидати ще бъдат обявени на видно място в Галерията и на електронната страница на културната институция – www.viadimirdimitrov-maistora.bg.

Тел. за връзка: 0895554782 – Ели Джикова (деловодител)